Terminy rekrutacji

Zarządzenie Nr 23 /2018

Prezydenta Miasta Nowego Sącza

z dnia 23 stycznia 2018 r.

 

w sprawie: ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowaniu uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych oraz do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych ,których organem   prowadzącym jest miasto Nowy Sącz . 

Na podstawie art.30.ust.1zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U z 2016 r., poz. 446 ze zm.)art. 307 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) w związku z art. 154 ust. 1 pkt 1 i art.29 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U z 2017 r. poz.59) zarządza się, co następuje:

  • 1. Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019   do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest miasto Nowy Sącz- zgodnie z załącznikiem nr 1do zarządzenia.
  • 2.Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych szkół podstawowych których organem prowadzącym jest miasto Nowy Sącz.
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1 do

Zarządzenia Nr 23/2018

Prezydenta Miasta Nowego Sącza

z dnia 23 stycznia 2018 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Nowy Sącz w roku szkolnym 2018/19

 

l.p. Czynności rekrutacyjne Szczegółowe terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Szczegółowe terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Zgłoszenie rodziców kandydata zamieszkałego w obwodzie danej szkoły. Przyjęcie kandydata z urzędu Do 13 kwietnia 2018 r.
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 23 kwietnia
do 07 maja
2018 r.
do godz.1500
od 13 do 17 sierpnia
2018 r.
do godz.1500
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola/ oddziału przedszkolnego publicznej szkoły podstawowej, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym,
do 9maja
2018 r.
do godz.1500
do 20sierpnia
2018 r.
do godz.1500
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 11 maja 2018 r. do godz.1500 21 sierpnia

2018 r. do godz.1500

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do publicznego przedszkola/ oddziału przedszkolnego publicznej szkoły podstawowej,
w postaci pisemnego oświadczenia.
od 14 do 18 maja   2018r.
do godz.1500
do 24 sierpnia
2018 r.
do godz.1500
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

23 maja
2018 r.
do godz.1500
28 sierpnia

2018 r.

do godz.1500

 

Załącznik nr 1 do

Zarządzenia Nr 03/2018

Prezydenta Miasta Nowego Sącza

z dnia 3 stycznia 2018 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez miasto Nowy Sącz w roku szkolnym 2018/19

 

l.p. Czynności rekrutacyjne Szczegółowe terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Szczegółowe terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym publicznej szkole podstawowej  

 

Do 21 luty 2018

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
 

od 01 marca
do 30 marca
2018 r.
do godz.1500

 

od 28 maja do 8 czerwca
2018 r.
do godz.1500

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola/ oddziału przedszkolnego publicznej szkoły podstawowej, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym,
 

do 06 kwietnia
2018 r.
do godz.1500

 

do 13 czerwca
2018 r.
do godz.1500

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  

09.kwietnia 2018 r. do godz.1500

 

15 czerwca 2018 r. do godz.1500

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do publicznego przedszkola/ oddziału przedszkolnego publicznej szkoły podstawowej,
(
w postaci pisemnego oświadczenia).
od 16 kwietnia
do 20 kwietnia 2018r.
do godz.1500
od 18 czerwca
do 22 czerwca
2018 r.
do godz.1500
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

23 kwietnia
2018 r.
do godz.1500

 

25czerwca

2018r. do godz.1500

 

Zarządzenie nr 04/2018
Prezydenta Miasta Nowego Sącza

Z dnia 03stycznia 2018r.

Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły, prowadzonej przez Miasto Nowy Sącz.

 

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów
1. Dziecko zamieszkałe   w obwodzie sąsiadującym bezpośrednio z obwodem wybranej publicznej szkoły  

3

Oświadczenie rodzica/opiekuna

o miejscu zamieszkania

2. Kontynuacja nauki w danej publicznej szkole podstawowej po realizacji obowiązku przygotowania przedszkolnego  

3

 

Oświadczenie rodziców o miejscu realizacji obowiązku przygotowania przedszkolnego

3. Rodzeństwo realizuje obowiązek szkolny w wybranej publicznej szkole podstawowej  

2

Oświadczenie rodzica potwierdzające realizacje obowiązku nauki ich dzieci/dziecka w danej szkole
4. Miejsce pracy rodziców/rodzica znajduje się w pobliżu publicznej szkoły podstawowej  

2

Oświadczenie rodzica/rodziców o ich miejscu pracy zawodowej
5. W pobliżu szkoły podstawowej zamieszkują krewni dziecka ,wspierający rodziców lub rodzica w zapewnieniu należytej opieki  

2

 

Oświadczenie rodziców o zamieszkaniu krewnych ,którzy wspierają ich w zapewnieniu dziecku należytej opieki

 

 

Zarządzenie nr 04/2018
Prezydenta Miasta Nowego Sącza

Z dnia 03stycznia 2018r.

Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego publicznej szkoły podstawowej prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.

 Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów
1. Dogodne względem zamieszkania kandydata położenie publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego publicznej szkoły podstawowej, do którego kandydat ma być przyjęty 4 pkt Oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania
2. Rodzeństwo dziecka, które uczęszcza już do publicznego przedszkola /oddziału przedszkolnego publicznej szkoły podstawowej, do którego rodzic złożył dokumenty rekrutacyjne  

3 pkt

Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa do danego publicznego przedszkola / oddziału przedszkolnego publicznej szkoły podstawowej
3. Pozostawanie obojga rodziców lub jednego rodzica w zatrudnieniu lub pobieraniu nauki  

2 pkt

Oświadczenie rodziców o ich zatrudnieniu lub pobieraniu nauki
4. Rodzeństwo dziecka uczęszczało do publicznego przedszkola/ oddziału przedszkolnego publicznej szkoły podstawowej, do którego rodzic złożył dokumenty rekrutacyjne  

2 pkt

Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa do danego publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego publicznej szkoły podstawowej
5. Miejsce pracy rodziców/rodzica znajduje się w pobliżu publicznego przedszkola/ oddziału przedszkolnego publicznej szkoły podstawowej, 2 pkt Oświadczenie rodziców o ich miejscu pracy zawodowej

 

Reklamy